On-line jelentkezés


Azonosító: OKJ 55 344 07

Leírás:

Kezdés: 2020. augusztus

Óraszám: 400 tanóra

Helyszín: Békéscsaba, Andrássy út 11-17.

Létszám: 25 fő

 

 

Bekapcsolódás feltétele: 

Érettségi bizonyítvány

OKJ-s szakirányú pénzügyi végzettség vagy korábban szerzett felsőfokú szakmai előképzettség

 

 A képzés moduljai:

 

Modulok Modul száma              Leírás
Jogi feladatok a gyakorlatban 10773-12
  • Az egyes polgári jogi jogalanyok. Egyes nevesített szerződések adás-vételi, bérleti, megbízási, vállalko-zási stb. és főbb szabályaik. Az egyes gazdasági társasági formák. A bírósági cégeljárás. A közbeszerzés jogi szabályozásának célja, a közbeszerzési eljárás lényege, alanyai és tárgya. Az Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszere, hierarchiája. A Munka Törvénykönyvének alapvető előírásai. Társadalombiztosítás alapvető szabályai.
Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban 10809-12
  • Vállalkozás lényege, főbb elemei. Vállalkozások főbb típusai a tulajdonviszonyok és szervezeti-ismérvek alapján. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, humán stratégia, emberi erő-forrás-gazdálkodás működése. Logisztikai rendszer. Gazdasági számítások, statisztikai módszerek
Pénzügyi feladatok ellátása 10774-16
  • pénzügypolitika cél- és eszközrendszere. A monetáris politika eszközrendszere. Pénzforgalmi szolgáltatások, belföldön alkalmazott fizetési módok. Az elektronikus elszámoló rendszerek. Az értékpapír fogalma és közgazdasági tartalma. A pénz- és tőkepiac jellemzői. A tőzsde forgalma, a tőzsdék jogállása, fajtái, szereplői. A tőzsdei árfolyamok, ügyletkötés. A pénzügyi tervek fajtái, pénzügyi kockázatok.
Adózási feladatok ellátása 10775-16
  • Az adóztatás funkciói és alapelvei. Az adóztatással kapcsolatos alapfogalmak. Az adók csoportosítása. Az adókötelezettséggel kapcsolatos adózói feladatok ismerte-tése. Vállalkozások járulékai. Természetes személyeket terhelő járulékok. Az illetékek jellege, funkciói és fajtái. Az ellenőrzési feladatok
Számviteli feladatok               a gyakorlatban   10808-16
  • A hazai számviteli rendszer jellemzői. A beszámoló-készítés és a könyvvezetés követelményei, feladatai. A számviteli alapelvek. A beszámolási kötelezettség, a beszámoló formái. Az egyszerűsített éves beszámoló. Az egyes mérlegtételek fogalma, csoportosítása. A könyvelés bizonylatai és az analitikus nyilvántartás. Az eredményt meghatározó tényezők, az eredménykategóriák tartalma.
Számviteli- szervezési feladatok gyakorlata
 11886-16
  • Információ, adat, kommunikáció, információs rendszerek, gazdasági szervezetek információs rendszere. Hardver és szoftver erőforrások, módszerek és szabványok. A számviteli alrendszer bizonylatai. kódszámrendszerei, out-putja. Kontrolling és ellenőrzé. Vezetői információs rendszere. Adatvédelem és adatbiztonság

Elemzési-ellenőrzési   feladatok ellátása 

10789-12 
  • Az ellenőrzés fogalma, célja, alapfunkciói és általános jellemző. Az ellenőrzés fajtái, az ellenőrzések általános típusai, csopor-tosítása. Az ellenőrzéssel szemben támasztott általános követelmé-nyek. Az ellenőrzési munka szervezésének alapelvei. Az ellenőrzésekkel és az ellenőrzési munkával szembeni alapvető követelmények

 

A tanfolyam célja:

A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik képesek könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, veze-tésére számviteli beszámoló készítésére. A mérlegképes könyvelő kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a be-számoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítá-sát is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rend-szeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgál-tatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztott-ságát a számviteli alapelvek betartásával.

 

E-000509/2014/A004

Képzés jellemzői

Képzés díja: 253.000 Ft Ft
Várható kezdés: 0000-00-00

Képzés időtartama: 1,5 év (400 tanóra)
Képzés időbeosztása:

Belépési feltétel: érettségi bizonyítvány + OKJ-s szakirányú pénzügyi végzettség vagy korábban szerzett felsőfokú szakmai előképzettség