On-line jelentkezés


Leírás:

Megszerezhető végzettség: Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés

KEZDÉS: 2018. november (szükséges létszám elérését követően)

Képzés típusa: OKJ 55 344 07

A képzés óraszáma: 400 óra

Képzés szintje: Emeltszintű szakképesítés-ráépülés  

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000509/2014/A004

A képzés megkezdésének feltétele: Érettségi bizonyítvány+OKJ-s szakirányú pénzügyi végzettség

                                                                           vagy korábban szerzett felsőfokú szakmai előképzettség

 A képzés moduljai:

 

Modulok Modul száma              Leírás
Jogi feladatok a gyakorlatban 10773-12
 • Az egyes polgári jogi jogalanyok. Egyes nevesített szerződések adás-vételi, bérleti, megbízási, vállalko-zási stb. és főbb szabályaik. Az egyes gazdasági társasági formák. A bírósági cégeljárás. A közbeszerzés jogi szabályozásának célja, a közbeszerzési eljárás lényege, alanyai és tárgya. Az Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszere, hierarchiája. A Munka Törvénykönyvének alapvető előírásai. Társadalombiztosítás alapvető szabályai.
Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban 10809-12
 • Vállalkozás lényege, főbb elemei. Vállalkozások főbb típusai a tulajdonviszonyok és szervezeti-ismérvek alapján. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, humán stratégia, emberi erő-forrás-gazdálkodás működése. Logisztikai rendszer. Gazdasági számítások, statisztikai módszerek
Pénzügyi feladatok ellátása 10774-16
 • pénzügypolitika cél- és eszközrendszere. A monetáris politika eszközrendszere. Pénzforgalmi szolgáltatások, belföldön alkalmazott fizetési módok. Az elektronikus elszámoló rendszerek. Az értékpapír fogalma és közgazdasági tartalma. A pénz- és tőkepiac jellemzői. A tőzsde forgalma, a tőzsdék jogállása, fajtái, szereplői. A tőzsdei árfolyamok, ügyletkötés. A pénzügyi tervek fajtái, pénzügyi kockázatok.
Adózási feladatok ellátása 10775-16
 • Az adóztatás funkciói és alapelvei. Az adóztatással kapcsolatos alapfogalmak. Az adók csoportosítása. Az adókötelezettséggel kapcsolatos adózói feladatok ismerte-tése. Vállalkozások járulékai. Természetes személyeket terhelő járulékok. Az illetékek jellege, funkciói és fajtái. Az ellenőrzési feladatok
Számviteli feladatok               a gyakorlatban   10808-16
 • A hazai számviteli rendszer jellemzői. A beszámoló-készítés és a könyvvezetés követelményei, feladatai. A számviteli alapelvek. A beszámolási kötelezettség, a beszámoló formái. Az egyszerűsített éves beszámoló. Az egyes mérlegtételek fogalma, csoportosítása. A könyvelés bizonylatai és az analitikus nyilvántartás. Az eredményt meghatározó tényezők, az eredménykategóriák tartalma.
Számviteli- szervezési feladatok gyakorlata
 11886-16
 • Információ, adat, kommunikáció, információs rendszerek, gazdasági szervezetek információs rendszere. Hardver és szoftver erőforrások, módszerek és szabványok. A számviteli alrendszer bizonylatai. kódszámrendszerei, out-putja. Kontrolling és ellenőrzé. Vezetői információs rendszere. Adatvédelem és adatbiztonság

Elemzési-ellenőrzési   feladatok ellátása 

10789-12 
 • Az ellenőrzés fogalma, célja, alapfunkciói és általános jellemző. Az ellenőrzés fajtái, az ellenőrzések általános típusai, csopor-tosítása. Az ellenőrzéssel szemben támasztott általános követelmé-nyek. Az ellenőrzési munka szervezésének alapelvei. Az ellenőrzésekkel és az ellenőrzési munkával szembeni alapvető követelmények

 

A tanfolyam célja:

A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik képesek könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, veze-tésére számviteli beszámoló készítésére. A mérlegképes könyvelő kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a be-számoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítá-sát is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rend-szeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgál-tatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztott-ságát a számviteli alapelvek betartásával.

 

Képzés költsége (részletfizetéssel):

 • Kezdő tandíj: 1x 45.000 Ft (szerződéskötéskor)
 • Tandíj: 16 hónap × 12.000 Ft (havonta) *
 • Központi modulzáró vizsga díja (4db):  7.000 Ft/modulzáró
 • Állami vizsgadíj: jogszabályban meghatározott

 *A tandíj tartalmazza a házi modulzáró vizsgák díját, viszont nem tartalmazza a jegyzetköltséget és az állami modul- és záróvizsga díját.

 

Kedvezmények:

 • Egyösszegű önerős befizetés esetén 5 % tandíjkedvezményt biztosítunk.
 • Kamatmentes részletfizetési lehetőség (1 hó x 45.000 Ft + 16 hó x 12 000 Ft)
 • Állami szakképesítő vizsga díja (Csak a tanfolyam végén esedékes.)
 • Gyesen/Gyeden lévő hallgatóknak a képzési díjból –10.000 Ft kedvezmény

 

Helyszín:

5600 Békéscsaba, Andrássy 11-17.

 

Képzés jellemzői

Képzés díja: 237000 Ft
Várható kezdés: 2019-03-01

Képzés időtartama: 18 hónap, 400 tanóra
Képzés időbeosztása: Heti 1 alkalommal, szombat délelőtt alkalmanként péntek délután

Belépési feltétel: